Search
Blog single

Revit – Rješenja za izradu krovišta: Fascia, Soffit i Gutter


 

U današnjem tehničkom blogu proći ćemo rjeđe korištene opcije alata <Roof> u Revit-u, a to su: <Roof Soffit, Roof Fascia, Roof Gutters>, tj. podgledi, opšavi i oluk za krovišta (Slika 1.).

Slika 1: Padajući izbornik naredbe Roof

1. Roof: Fascia

Prije svega, potrebno je osigurati da u projektu imamo ubačene profile za familiju Fascia-e. Za ubacivanje profila u projekt idemo u karticu Insert (1) –> Load Family (2) –> Profiles –> Roofs (3) –> Profiles_Fascia_Flat.rfa (4) (Slika 2.).

Slika 2: Ubacivanje profila za Fasciu

 

Za naredbu <Roof: Fascia> idemo u Architecture karticu –> Roof –> Roof: Fascia (opšav).
Da bi postavili opšav na krov moramo selektirati rubove krova jedan po jedan oko krova (Slika 3.).

Slika 3: Selektiranje rubova krova

 

Važno je napomenuti da će to stvoriti povezani opšav koji možemo selektirati i editirati kao jedan objekt (1). Također, dok je opšav selektiran pojavljuje se naredba <Add/Remove Segments> kojom možemo ukloniti ili dodati dijelove opšava (2) (Slika 4.).

Slika 4: Selektirani opšav na krovu

 

Ako želimo promijeniti dimenzije opšava, to možemo u dijelu <Profiles> familija (1) u Project Browseru. Desni klik na postojeći profil i dupliciramo. Damo novo ime –> desni klik (2) –> Type Properties i postavimo nove dimenzije našeg opšava (3) (Slika 5.).

Slika 5: Nova veličina profila

 

Za postavljanje novog profila, ponovno selektiramo opšav i u <Edit Type> dupliciramo postojeći tip i pod <Profile> odaberemo novi profil koji smo napravili (Slika 6.). Dok smo u ovom prozoru, možemo opšavu dodati i materijal.

Slika 6: Postavljanje novog profila u Type Properties

 

2. Roof: Soffit

Modeliranja Soffita (podgleda krova) je drugačije od Fascie i više je kao naredba Roof by footprint. Za modeliranje se prebacimo u tlocrt u kojem vidimo krov. Možemo uključiti i prozirnost za krov da bolje vidimo zidove na kojima leži krov. Kada smo u odgovarajućem tlocrtu idemo u karticu Architecture –> Roof –> Roof: Soffit. Nakon pokretanja naredbe odaberemo način na koji ćemo skicirati soffit. Ako npr. imamo četverostrešno krovište možemo koristiti opciju <Pick Wall>, no ukoliko ne radimo <Soffit> po cijelom krovištu možemo koristiti i opciju <Pick Lines> ili neku drugu od opcija za crtanje.
Za kreiranje novog tipa soffita, kada smo u naredbi kliknemo <Edit Type> u <Properties> prozoru (1) –> Duplicate (2) i preimenujemo novi tip soffit-a (3)(Slika 7.). U Edit Structure postavimo željenu debljinu.
Create“ kartice (Slika 7.).

Slika 7: Kreiranje novog tipa Soffit-a

 

U željenom tlocrtu sada iscrtamo soffit na strehi krova gdje je to potrebno, možemo nacrtati na jednoj strani i zrcaliti na drugu stranu. (Slika 8.).

Slika 8.: Skiciranje Soffit-a

 

Visinu soffit-a možemo podesiti sa donjim offsetom opšava u <Properties> prozoru, ili ručno pomaknuti gore ili dolje u nekom od pogleda pročelja (Slika 9.).

Slika 9.: Move Soffit

 

Materijal možemo promijeniti u Edit Type u Properties prozoru, u Structure –> Edit Assembly (Slika 10.).

Slika 10.: Postavljanje materijala i debljine Soffit-a

 

Da bi Soffit pratio nagib krova pokrenemo naredbu Soffit, iscrtamo željeni profil (1), selektiramo rubnu liniju i uključimo opciju <Defines slope> u <Options> baru i za kut nagiba stavimo isti nagib kao i nagib krova (Slika 11.).

Slika 11.: Skiciranje soffita sa nagibom

 

Završimo skiciranje zelenom kvačicom i zrcalimo soffit gdje je još potrebno. Podesimo visinu offsetom u <Properties> baru ili ručno u nekom bočnom pogledu (Slika 12.).

Slika 12.: Završeni soffit na kosini

 

Ostaje nam još zatvoriti ovaj prostor između Soffit-a i Fascia-e. Taj dio bi možda mogli dovršiti sa Model In Place, ali u ovom slučaju ćemo izvesti i ovaj dio sa <Fascia-om>. Pokrenemo naredbu <Fascia> kako je prethodno opisano i selektiramo rub kao na slici 13. te postavimo prvi dio zatvaranja. Veličinu profila podesimo po potrebi tako da zatvori cijeli taj bočni dio.


Slika 13.: Selektiranje gornjeg ruba

 

Ponovno pokrenemo naredbu Fascia i selektiramo rub kao na slici 14. kliknemo i postavimo drugi dio. Ako je fascia krivo orijentirana kao na slici prema dole, selektiramo je i selektiramo ga i ako je potrebno kliknemo strelice Flip profile za okretanje prema gore. U <Properties> prozoru prema potrebi podesimo i Horizontal Profile Offset.


Slika 14.: Selektiranje donjeg ruba

 

Po potrebi dodamo još profila Fascie za potpuno zatvoriti otvor. Dužinu fascie možemo podesiti točkicama koje se pojave kad je selektirana (Slika 15.).

Slika 16.: Detalj krova nakon naredbe Join

3. Roof: Gutter

Izrada oluka (Gutter) u Revit-u slična je kao i izrada opšava. Prvo, moramo provjeriti imamo li <Gutter Profile Family> ubačene u projekt. Prije svega, potrebno je osigurati da u projektu imamo ubačene profile za familije oluka. Za ubacivanje profila u projekt idemo u karticu Insert (1) –> Load Family (2) –> Profiles –> Roofs (3) –> u folderu imamo nekoliko postojećih profila za oluk: Profiles_Gutter: Bevel, Cove, Half Round, Rectangular (4) (Slika 17.).

Slika 17.: Ubacivanje profila za Gutter

 

Za naredbu <Roof: Fascia> idemo u <Architecture> karticu –> Roof –> Roof: Gutter (oluk).
Kako bi postavili oluk na krov potrebno je selektirati rubove krova na kojem ih želimo postaviti (Slika 18.). Ovo će stvoriti povezani niz oluka koji možemo editirati kao jedan objekt.

Slika 18.: Selektiranje ruba krova na kojem želimo postaviti oluk

 

Nakon što postavimo oluk, možemo ga selektirati sa strelicama (1) promijeniti orijentaciju ako je okrenut na krivu stranu, i sa točkama na krajevima promijeniti dužinu oluka (Slika 19.).

Slika 19.: Mogućnost editiranja oluka nakon postavljanja na krov

 

Sljedeće, ukoliko želimo dodatno urediti svojstva oluka koji smo modelirali, selektiramo ga i idemo u Edit Type (1), dupliciramo tip (2) i promijenimo profil u neki drugi koji smo kreirali prije (3). Također, možemo i promijeniti materijal oluka (4) (Slika 20.).

Slika 20.: Editiranje svojstva oluka

 

Za modeliranje zatvaranja oluka na krajevima postoji nekoliko mogućnosti, najčešći primjer je sa Model In Place ili In-Place Mass, koje nećemo u ovom slučaju koristiti, nego ćemo iskoristiti Gutter naredbu i za modeliranje završetka i to na način da editiramo postojeći profil oluka i napravimo puni profil čije dimenzije odgovaraju iskorištenom profilu za oluk. U nastavku ćemo opisati način na koji ćemo napraviti taj profil.
Za napraviti završni profil, najbolje je početi sa editiranjem postojećeg profila koji smo iskoristili za oluk u projektu. Pronađemo ga u <Project Browser>, desni klik i selektiramo Edit.

Slika 21.: Editiranje postojećeg profila

 

Kada ga otvorimo, dočekati će nas nacrtani profil kao na slici (Slika 22.).

Slika 22.: Profil postojećeg oluka

 

Promijenite profil tako da se vanjske linije poklapaju sa postojećim profilom ali da pritom nema nikakvih unutarnjih linija. Time ćemo dobiti puni profil (Slika 23.).

Slika 23.: Novi profil za završetak oluka

 

Potom idemo u File –> Save as i spremimo naš profil sa novim imenom, npr. Oluk Pravokutni Završetak. Učitamo novi profil u projekt.
Sada, idemo u <Architecture> karticu –> Roof –> Roof: Gutter, u <Properties> prozoru Edit Type i dupliciramo postojeći tip. Novi tip nazovemo nekako prepoznatljivo, npr. Oluk_završetak, i u dijelu <Profile> odaberemo naš novo napravljeni profil, ako imamo više veličina odaberemo istu veličinu kao postavljeni oluk. Selektiramo isti rub kao kad smo postavljali oluk i dobiti ćemo puni profil koji ide punom dužinom krova i preklapa se sa postojećim olukom.

Sada selektiramo oluk punog profila i sa točkom na kraju ga smanjimo na debljinu nekoliko mm na rubu oluka. Ovaj korak ponovimo za sve rubove na kojima je potreban završni profil (Slika 24.).

Slika 24.: Smanjenje rubnog profila

 

Prednost ove metode je što je naš profil vezan za rub krova i sve promjene na krovu, visina i slično, će se odraziti i na sve dijelove oluka. (Slika 25.).

 

Slika 25.: Završeni oluk

 

Sljedeće, još možemo napraviti vertikalni oluk. Njih je također moguće napraviti kao In-Place Family, ali mi ćemo ih u ovom slučaju napraviti sa naredbom Pipe u kartici Systems. Prvo moramo provjeriti imamo li ubačene potrebne familije u projektu da možemo lagano izmodelirati vertikalni oluk.
Idemo u karticu Insert –> Load Family –> Pipe –> Fittings i ubacimo Elbow Generic family (Slika 26.).

Slika 26.: Ubacivanje familije Elbow Generic

 

Sljedeće, u kartici System –> Pipe i pojaviti će nam se svojstva Pipe naredbe. Prvo u >Options> baru promijenimo promjer oluka, npr. na 80 mm (1).
Dalje, u <Properties> prozoru idemo u Edit Type (2) –> Routing Preferences –> Edit (3).
U <Routing Preferences> prozoru pod naslovom Elbow, postavimo Elbow – Generic (4), veličinu postavimo na <All> (5).

 

Slika 27.: Podešavanje opcije za naredbu Pipe

 

Sada kada smo osigurali da imamo ubačene potrebne familije, postavljene <Routing Preferences> možemo iscrtati vertikalni oluk u našem modelu.
Prebacimo se pogodan pogled (u ovom slučaju južno pročelje) –> Natrag u karticu System –> Pipe
Iscrtamo vertikalni oluk. Sva koljena bi treba biti automatski postavljena preko Autorouting funkcije (Slika 28.).
Na kraju, u 3d pogledu podesimo poziciju oluka naredbom MV i pomoću naredbe Mirror iskopirati na ostale dijelove kuće.

Slika 28.: Iscrtavanje vertikalnog oluka

Slika 29.: Završni izgled krova sa opšavom i olukom

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST