Search
Blog single

Revit – Obračun ukupnog obujma građevine


 

Prilikom izrade arhitektonskog dijela glavnog projekta potrebno je priložiti i iskaz ukupnog obujma građevine. U Revitu trenutno ne postoji alat za automatski izračun obujma cijele građevine.
U današnjem tehničkom blogu opisati ćemo postupak za obračun obujma cijele zgrade pomoću alata <Model In-place> na način da modeliramo masu koja je oblika naše građevine i iz te mase je lagano izvući obujam građevine.
NAPOMENA: Revit LT nema mogućnost izrade Model In-Place familija pa u njemu nije moguće napraviti ovakav obračun. Eventualno u Family Editoru kao vanjska familija Mass.
Za izradu In-place familije idemo u karticu Architecture –> Component –>  Model In-Place (Slika 1.).

Slika 1: Naredba Model In-Place

 

Nadalje, potrebno je odabrati kategoriju Model In-Place familije – to će biti kategorija <Mass> (Slika 2.).

Slika 2: Odabir kategorije za Model In-Place familiju

 

Revit nas obavještava da je omogućio vidljivost masa u ovom pogledu i daje nam obavijest da privremeno možemo prikazati ili sakriti mase u pogledu u kartici Massing & Site klikom na Show Mass (Slika 3).

Slika 3: Obavijest Revita o vidljivosti masa u pogledu

 

Dalje, Revit nas pita za naziv familije mase – damo joj naziv „Volumen zatvorenog dijela“, kliknemo <OK>, i otvara nam se Family Editor sa novom karticom <Create> za izradu Model In-Place familija (Slika 4.).

Slika 4: Kartica Create za izradu Model In-Place familija

 

Sada u Family Editor-u možemo krenuti i modeliranje naše mase. U ovom primjeru ćemo je napraviti iz dva dijela, šireg i užeg dijela građevine ali možete ih podijeliti po etažama i naravno kompliciranije oblike treba napraviti iz više dijelova (krovne kućice i slično).
Prebacimo se u neki pogodan pogled (presjek ili pročelje – najčešće). U našem primjeru napravili smo presjeke kroz uži i širi dio pa ćemo skicirati masu u presjecima (Slika 5.).

   

Slika 5: Primjer građevine za koju ćemo obračunati volumen

 

Idemo u Create (1) –> Draw  –> odaberemo neki od alata za skiciranje –> Line (2) –> Revit nas pita na kojoj radnoj plohi (Work Plane) ćemo skicirati oblik, odaberemo opciju Pick a plane (3) (Slika 6.) i klikom selektiramo radnu plohu (4) na kojoj ćemo skicirati masu (Slika 7.).

Slika 6: Kartica Create

Slika 7: Selektiranje radne plohe

 

Oblik skice mora biti zatvoren i kada završimo sa skiciranjem, selektiramo ga (1) i kliknemo <Create Form> (2) (Slika 8.) i Revit automatski kreira masu (Slika 9.).
NAPOMENA: Način obračuna definiran je „Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa“ (NN RH 15/19), i tim pravilnikom je određeno da se volumen računa bez izolacije, od gornje kote gotovog poda i do donjeg ruba krova.

Slika 8: Selektiranje profila i <Create Form> naredba – linije skice su podebljane crvenom bojom

Slika 9.: Kreirana masa užeg dijela – postavili smo roze linije za rub mase radi bolje vidljivosti

 

Možemo se prebaciti u tlocrtni pogled i popraviti izgled mase u ovom pogledu, na način da selektiramo rub mase i kada se pojavi strelica povučemo rub do željene linije (Slika 10.).

Slika 10.:Popravljanje mase u tlocrtu

 

Sljedeće, na isti način napravimo masu za drugi dio građevine u drugom presjeku. Nakon što smo napravili masu za drugi dio, naredbom <Join> spojimo ove dvije mase da izbjegnemo linije između njih (Slika 11.).

Slika 11: Masa nakon naredbe Join

 

Također, ako selektiramo cijelu masu u <Properties> prozoru možemo u dijelu Material odrediti prikaz mase u projektu (Slika 12).

Slika 12: Određivanje prikaza mase u projektu pomoću materijala

 

Obratite pažnju da nismo još izašli iz naredbe za izradu mase. Za završetak familije mase moramo kliknuti na zelenu kvačicu Finish Mass (Slika 13.).

Slika 14: Volumen zatvorenog dijela zgrade

 

Dalje, ako u 3D pogledu želimo samo prikazati napravljenu masu, iskopiramo postojeći 3D pogled –> Desni klik –> Duplicate  View –> Rename –> 3D Volumen, prebacimo se u taj pogled i u kartici View –> Visibility/Graphic Overrides –> ugasimo sve modelske kategorije osim Mass (Slika 15.).

Slika 15. : Gašenje svih kategorija u pogledu osim kategorije Mase

 

To možemo napraviti i za bilo koji drugi pogled koji nam je potreban (tlocrt, presjek) (Slika 16.).

Slika 16. : Novi duplicirani pogledi za prikaz volumena

 

U svakom od ovih pogleda možemo dodatno postaviti kote, ako nam je to potrebno za dokaznicu. Primijetite u tlocrtu i presjeku (Slika 17. i Slika 18.) da su boje linije zadane u Material Browser-u – Cut Pattern (Slika 12.).

Slika 17. : Tlocrt prizemlja

Slika 18. : Presjek

 

Također, možemo i u 3D pogledu dimenzionirati masu na sljedeći način: postavimo u 3D-u željeni pogled i u donjem dijelu uključimo opciju <Save Orientation and Lock View (Slika 19.).

Slika 19. : Save Orientation and Lock View

 

Ovime smo zaključali pogled i nije ga moguće više rotirati dok ga ne otključamo i sad možemo kotirati u ovom pogledu. Prije postavljanja kote odaberemo naredbu u kartici Architecture –> Set –> Pick a plane i odaberemo radnu plohu na koju ćemo postaviti kote (za postavljenje horizontalnih kota selektirali smo donju plohu mase (1), a za vertikalnu kotu smo selektirali vertikalnu plohu (2) (Slika 20.)).

Slika 20. : Kotiranje u 3D pogledu

 

Dalje, možemo napraviti oznaku za prikazivanje volumena mase. Prvo moramo odabrati odgovarajući predložak za oznaku.
Idemo u File –> New –> Family –> English –> Annotations –> selektiramo Metric Generic Annotation.rft (Slika 21.) –> Open.

Slika 21: Odabir familije za izradu oznake

 

Čim otvorimo predložak odaberemo odgovarajuću kategoriju oznake –> Family Category and Parameters (1) –> Mass Tags (2) (Slika 22.).

Slika 22: Odabir kategorije Mass Tags

 

Sljedeće, postavimo parametre koje želimo prikazati u oznaci –> Create –> Label –> kliknemo negdje oko sjecišta dvije referentne plohe koje su postavljene u predlošku. Otvara nam se prozor za odabir parametara –> selektiramo Family Name i Gross Volume (Slika 23.) –> OK.

Slika 23: Postavljenje parametara za oznaku

 

Možemo sada spremiti ovu familiju –> File –> Save as –> Oznaka volumen.
Ubacimo familiju oznake u projekt. Sada u pogledu 3D Volumen idemo u Anotate –> Tag By Category i kliknemo na našu masu i postavimo oznaku koja će nam automatski prikazati volumen građevine (Slika 24.).

Slika 24: Masa sa oznakom za volumen

 

Na slici 5. gdje prikazana naša građevina možete primijetiti da imamo i natkrivenu terasu, i za nju bi trebalo napraviti masu, samo prema pravilniku o obračunu obujma masa bi trebala biti visine 1m, jer se za natkrivene površine i lođe računa visina od 1 m. Nećemo sada prolaziti kroz cijeli proces, koji je isti kao i za prethodnu masu. Možete ovu masu nazvati „Volumen natkrivenog dijela“, i ponoviti cijeli postupak (Slika 25.).

Slika 25: Završene mase za zatvoreni dio i natkriveni dio građevine

 

Ono što još možemo je napraviti tablicu, Schedule, da možemo automatski izvući količine i obračunamo ukupan volumen.
View –> Schedules –> Schedule/Quantities (Slika 26.).

Slika 26: Izrada tablice za obračun volumena

 

U novom prozoru moramo odabrati kategoriju, to je Mass (1) –> Name, „Obračun volumena građevine“ (2) –> OK (3) (Slika 27.).

Slika 27: Odabir kategorije i naziv tablice

Slika 28: Kartica <Fields>

 

Slika 29: Kartica <Sorting/Grouping>

Slika 30: Kartica <Formatting>

Slika 31: Završena tablica

 

I na kraju, smjestimo poglede i tablicu na papir (Slika 32.).

Slika 32: Konačan izgled papira sa svim postavljenim pogledima

 

Samo nam još preostaje nada da će referent priznati ovakav obračun :), ali ako je potrebno možemo još dodati tekst sa obračunom volumena i dodati Detail Lines za daljnju razradu. U svakom slučaju ako smo dobro modelirali mase, možemo biti sigurni da je obračun volumena točan.
Postoji još jedan način obračuna volumena korištenjem Room kategorije. Nećemo u ovom blogu detaljnije ulaziti u to, ali ako vas zanima, kontaktirajte nas putem email adrese pa ćemo napraviti blog sa detaljnim objašnjenjem tog načina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST