Search
USLUGE

PLAN EDUKACIJE

20 šk.h

 

Uvod i priprema

Općenito o uporabi AutoCAD Civil 3D aplikacije u građevinskoj struci

Sučelje aplikacije

Rad s predlošcima

Priprema podloga

Rad s točkama

o Uvoz točaka

o Kreiranje točaka

o Kreiranje grupa točaka

o Priprema stilova točaka i manipulacija grupama točaka

o Izvoz točaka

Model terena

o Definiranje modela terena (točke, AutoCAD objekti, lomne linije, slojnice)

o Stilovi „Surface“-a (modela terena)

o Analize digitalnog modela terena

o Izračun volumena na bazi modela terena

Projektiranje prometnice

Rad na horizontalnoj osi

o Kreiranje i uređivanje horizontalnih osi

o Izrada stila horizontalne osi

o Izrada oznaka horizontalne osi

Rad sa uzdužnim profilima

o Kreiranje profila

o Izrada stila profila

o Izrada stila prikaza profila („Profile View“-a)

Kreiranje normalnog poprečnog presjeka („Assembly“-a)

o Osnove rada sa „Subassembly“ i „Assembly“ objektima

o Osvrt na „Code Set Styles“

Osnove kreiranja koridora

Osnove poprečnih presjeka („Section“-a)

Osnove volumenskih kalkulacija

Osnove ispisa

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST