Search
USLUGE

PLAN EDUKACIJE

20 šk.h

 

Predložak crteža

Čemu služe predlošci i gdje ih koristimo

Postava opcija u predlošku crteža

Postava definicija za rad u predlošku

Spremanje predloška za rad

Objekti u Crtežu

Tipovi linija, Linestyles, Lynetipescale

X-line, konstrkcijske linije i pravci

Point, objekti točaka, definiranje stila i veličine

Revizijski oblaci za označavanje i revizije

Wipeout – upotreba u layoutu

Boundary – naredbe za međe i granice površina

Region – naprednije naredbe za površine

Upravljanje objektima i podacima

Quick select, selektiranje grupe objekata po pravilima

Purge – Čišćenje datoteke

Super Purge – napredno čišćenje datoteke od aplikacija i sl.

Burst – zadržavanje tekstualnih vrijednosti atibuta

Divide – pravilna podjela na jednake dijelove

Kalkulator u CAD-u Quickcalc

Kotiranje i dimenzioniranje

Oznaka centra – Centermark

Ordinatne kote, ukupne dužine

Stilovi kota i promjene na mjestu

Kreiranje podstilova kotiranja

Sadržaj za višekratnu uporabu

Design Center – čemu služi

Tool Palete, alati i kreiranje vlastitih, grupiranje

Upravljanje tool paletama i izvoz

Vanjske referece X-ref

Opći pregled X-ref tehnologije

Upotreba X-ref managera

Rad sa X-referencama

Editiranje X-refova na mjestu i kroz otvaranje

Naredba Bind i trajno vezanje X-refova

Naredba Xclip i rezanje X-refova

Blokovi i atributi

Blokovi

Kreiranje Blokova

Umetanje blokova

Redefiniranje postojećih blokova

Kreiranje atributa i dodavanje u blok

Kombiniranje atributa i fieldova

Editiranje atributa

Izvoz podataka iz atributa

Kreiranje tablica izveženih atributa

Upravljanje tablicama

Dinamički blokovi

Editor Dinamičkih blokova

Uporaba parametara

Uporaba Akcija

Kreiranje dinamičkih blokova

Primjer parametara i akcija

Upravljanje layerima – Layer management

Layer properties manager – značajke layera

Layer Filteri – filtriranje i upotreba filtera

Layer states Manager – upotreba Layer stateova

Layer standards

Layouti i pogledi

Kreiranje Layouta

Preimenovanje i promjena redoslijeda

Kreiranje Layouta iz predloška

Kopiranje Layouta

Uređivanje i promjena Layout-a

Korištenje Page Setup Managera

Uvoz-Izvoz Page setup-a

Kreiranje Viewporta, pravokutni i poligonalni

Pretvaranje Objekata u Viewporte

Zaključavanje pogleda

Korištenje Layer alata unutar viewporta na Layoutu

Zamrzavanje i isključivanje, uporaba filtera

Kotiranje modela iz Layouta sa povezivanjem kota

Plotanje i ispis

Čemu služe *.PC3 datoteke i zašto ih koristimo

Pristup i podešavanje Konfiguracije plotera – *.PC3

Plot Style Tables – CTB definicije debljina linjia

Upravljanje stilom ispisa, boje i debljine

Definiranje novog stila i dodavanje layoutu, predpregled u layoutu

Plotanje na papir, u PDF i izvoz datoteka u DWF format

Sheet sets – setovi listova

Čemu služe sheet setovi – setovi listova

Stvaranje setova listova

Promjena i uređivanje setova

Uporaba Field-ova i atributa u sheet setu

Objava setova, Prijenos i arhiviranje

Predložak crteža

Čemu služe predlošci i gdje ih koristimo

Postava opcija u predlošku crteža

Postava definicija za rad u predlošku

Izrada predloška

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST