Search
BIM

BIM MENADŽMENT

BIM Menadžment ili Building Information Management, u prijevodu bi značilo Upravljanje informacijama o građevini, no iza doslovnog prijevoda krije se ipak veći opseg značenja. BIM menadžment podrazumijeva upravljanje informacijama o građevini u skladu s postojećim projektnim i BIM standardima, protokolima i BIM zahtjevima, s ciljem da se osigura protočnost, pravodobnost i ažurnost projektnih podataka za sve relevantne projektne strane u specifičnim projektnim fazama. Informacije su ključne isporuke BIM pristupa, te njihovo kvalitetno vođenje je preduvjet za uspješnom BIM implementacijom i uspješnim BIM projektom.

Bilo da se radi o implementaciji BIM pristupa unutar organizacije (npr. projektnog ureda) ili direktno na projekt, potrebno je imenovati osobu koja će voditi i pratiti tijek implementacije te osigurati kontroliranu i kontinuiranu komunikaciju između sudionika i projektnih timova. Ta se osoba u BIM svijetu naziva BIM Menadžer.

Intelika d.o.o. nudi uslugu implementacije i vođenje BIM projekata, konzaltinga u formiranju, praćenju i upravljanju BIM projekta kao i pregled BIM isporuka s ciljem provjere ispunjenosti BIM zahtjeva naručitelja i ugovornih obveza.

BIM Menadžer općenito

Prilikom pokretanja BIM projekta ili implementacije BIM pristupa u organizaciji, važno je imenovati osobu koja će se baviti upravljanjem informacijama u BIM protokolima.  BIM Menadžer na početku projekta definira pravila rada na BIM projektu kako bi se mogli  isporučiti rezultati za BIM zahtjeve Naručitelja. Uloga BIM Menadžera može biti definirana po fazama projekta – npr.za fazu projektiranja, pa posebno za fazu izvođenja, premda to često bude jedna osoba.  Važno je da, ako se već implementira puni BIM, da pravila igre budu jasno određena za sve faze projekta te da se ne događaju uska grla prilikom prijelaza iz jedne faze u drugu.

BIM Menadžer, da bi dobro definirao procese na projektu, mora u potpunosti razumjeti sve BIM zahtjeve naručitelja. Ukoliko postoje neke stvari koje nisu dobro ili su nepotpuno definirane, BIM Menadžer ih mora razjasniti i usuglasiti s Naručiteljem savjetujući ga o najboljim rješenjima.

Intelika tim više od 10 godina provodi implementaciju BIM-a u organizacije i projekte, te na temelju stečenog iskustva i reputacije, u posljednjih 5 godina intenzivno upravlja i provodi savjetovanja na BIM projektima. U našem timu BIM inženjera nalaze se i certificirani i kompetentni projektni menadžeri koji svojim znanjem i iskustvom rade na izradi BIM Plana izvršenja, njegovim provođenjem i upravljanjem BIM projektima.

Na temelju dosadašnjeg iskustva možemo prepoznati i preduhitriti probleme na (prvim) BIM projektima i kvalitetno savjetovati i voditi projektne sudionike u radu i ostvarenju  ciljeva BIM projekta.

BIM Menadžer na projektima

Osnovni zadaci BIM Menadžera na projektima su sljedeći:

 • Sklapanje kompozitnih dijelova projektnog modela za koordinacijske sastanke
 • Definiranje postupka kojim se olakšava uporaba sastavljenog projektnog modela (eng.Federated BIM model) na sastancima vezanim za koordinaciju projektne dokumentacije i analizira preklapanja projektne dokumentacije („clash detection“ analize – kontrola sudaranja elemenata) te dostavlja izvješća o pronađenim sudarima između projekata.
 • Osigurava da se BIM prikladno koristi za testiranje projektnih zahtjeva i ciljeva.
 • Određuje projektnu BIM georeferentnu točku(e), te osigurava da su modeli svih tehničkih disciplina pravilno referencirani
 • Osigurava da je isporuka BIM projekta u skladu s ugovornim obvezama te prema BIM standardu
 • Podrška na koordinaciji projektnog standarda sa klijentima
 • Pomoć pri samom projektu – modeliranje i prikazivanje detalja
 • Pomoć projektnom timu pri formiranju BIM projekta
 • Konzalting i koordinacija izrade Revit familija sukladno potrebama na projektu
 • Rješavanje poteškoća u BIM projektiranju
 • Osigurava prikladnu dostavu 2D informacija izvučenih iz BIM-a u skladu s CAD standardima i zahtjevima plotanja.
 • Komunikacija sa podizvođačima kako bi zaprimili, koordinirali i koristili najnoviju verziju elektroničkih modela.
 • Prati usklađenost rada s BIM standardom i pratećim BIM „Level od Detail“ zahtjevima.
 • Povezivanje gotovog modela sa modelima u izvedbi, izvedbenim nacrtima i tablicama količina

Uloge i odgovornosti BIM Menadžera

Uloge i odgovornosti BIM Menadžera, bilo one vezane za upravljanje BIM projektom ili u organizaciji u kojoj se implementira BIM pristup,  mogu se podijeliti na nekoliko skupina: TEHNOLOGIJA, STANDARDI, MENADŽMENT, PODRŠKA i EDUKACIJA

TEHNOLGIJA

U segmentu „TEHNOLOGIJE” zadatak BIM Menadžera je da upravlja implementacijom BIM softvera na projektu ili organizaciji, sudjeluje u  pronalasku  novih BIM rješenja, softvera i tehnologije. BIM Menadžer mora biti svjestan da je njegova/njezina uloga takva da zahtjeva stalno učenje i usavršavanje, te je u tom smislu, BIM Menadžer osoba koja je proaktivna, znatiželjna i otvorenog uma. BIM Menadžer prati konstantni razvoj tehnologije i informira se o najboljim načinima primjene BIM alata, njihovoj međusobnoj povezanosti i suradnju.

BIM Menadžer komunicira i surađuje s BIM projektnim timom i IT odjelom u pogledu instalacija, licenciranja, verzioniranja i ispravnog rada BIM alata.  Također, u koordinaciji je s IT odjelom u cilju  poboljšanja hardverskih rješenja koja se koriste na BIM projektu, odnosno unutar organizacije koja implementira BIM.

STANDARDI

BIM Menadžer mora strogo voditi računa o standardima koji se koriste na BIM projektu. To podrazumijeva  razvoj, implementaciju i provedbu BIM standarda, BIM Plana izvršenja te popratnih dokumenata koji definiraju pravila igre na BIM projektu. BIM Menadžer sudjeluje u kreiranju i održavanju predloška za softver u svrhu održanja standarda projekta i organizacije. Mora provoditi sustavni nadzor ispisane (papirnate) i digitalne distribucije dokumenata te formirati radne postupke u BIM-u s ciljem održavanja standarda i produktivnosti. Kontrola kvalitete, kontrola primjene i pridržavanja standarda za sve nacrte i dokumentaciju također su jedne od obaveza.  Mora pružiti podršku pri izradi i provođenju standarda radnih procesa i formiranja BIM dokumentacije kao i podršku, mentoriranje i nadgledanje svakodnevnih zadataka BIM specijalista kako bi se osigurala primjena BIM standarda pri izradi Revit modela.

MENADŽMENT

BIM Menadžer odgovoran je za razvoj, koordinaciju, objavu i provjeru implementacije svih potrebnih konfiguracija i standarda potrebnih za besprijekornu integraciju informacija projektne dokumentacije i izrade modela. To je osoba koja kreira pisane evaluacija tehnologije i budžeta za sva buduća ulaganja u novu tehnologiju te osigurava da se oni poklapaju sa ostalim ciljevima projekta i/ili organizacije.

Kao i svaki menadžer, podnosi izvještaje o trenutnom te planiranom stanju BIM implementacije. BIM Menadžer izrađuje  U&D (Upgrade and Deployment) strategije za BIM implementaciju koja se sastoji od:

 • Procjene: sagledavanje trenutnih radnih postupaka, strategije, budžeta, tekućih projekata i zaposlenika.
 • Plana: kreiranje plana implementacije – tko su članovi tima, koji se projekt započinje, koji su ciljevi itd.
 • Rješavanja: provedba plana, instalacija softvera, kreiranje predložaka, dogovaranje edukacija, izvršenje pilot projekta itd.
 • Rezultata: mogućnost demonstracije uspješne implementacije BIM-a kroz evaluaciju ciljeva definiranih u fazi procjene.

PODRŠKA

U kontekstu „podrške” BIM Menadžer u svojoj ulozi predlaže i koordinira postavljanje zajedničkog poslužitelja datoteka (servera) s stručnjacima zaduženim za tehničku (IT) podršku unutar projektnog ureda.  Njegov/njezin zadatak je i pružanje podrške za BIM vanjskim tvrtkama koje surađuju s matičnom tvrtkom (timom) te rješavanje problema u BIM procesu. Vrlo često, u suradnji s IT odjelom, komunicira s  prodajnim predstavnicima softverskih rješenja  i s dobavljačima hardvera. Također, ponekad uloga BIM Menadžera traži komunikaciju i s programerima u vidu poboljšanja određenih aplikacija.

EDUKACIJA

Edukacija je ključan faktor o kojem BIM Menadžer mora voditi računa. BIM Menadžer radi na planu educiranja svojeg projektnog tima, testira vještine zaposlenika, koordinira edukaciju za alate koje koristi projektni tim i upravlja datotekama između timova, usmjerava (specijalizacija) zaposlenika za specifične BIM alate i/ili postupke. Zadatak BIM Menadžera je i konstantno održavanje i unaprjeđenje svojih vještina i kompetencija unutar BIM okruženja.

Osobna edukacija i usavršavanje također je odgovornost BIM Menadžera te se u njegovim odgovornostima podrazumijeva da prati  i prisustvuje na događajima poput konferencija, seminara te BIM radionica u svrhu aktivnog prikupljanja i prenošenja znanja u tim.

Povezivanje BIM procesa

BIM Menadžment podrazumijeva i povezivanje BIM procesa

 • Budućim planiranjem i razvoj potencijalnih primjena BIM-a
 • Održivim projektiranjem
 • Planiranjem
 • 3D Renderiranjem
 • FM-om
 • Procjenom troškova
 • Praćenje životnog vijeka proizvoda
 • Integriranim vođenjem projekata
 • Digitalnim izrađivanjem prototipova i digitalnom proizvodnjom
 • Idejom modularnog rada.

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST