Search
Blog single

BIM – 20 ključnih pojmova BIM pristupa


U nastavku ovog bloga predstaviti ćemo 20 najčešćih pojmova koji se javljaju u radu i implementaciji BIM pristupa.

1. BIM x 3

Danas je vrlo popularno govoriti o BIM-u. Stručnjaci u građevinskom sektoru uglavnom su pozitivni i uzbuđeni zbog nove tehnologije, ali što zapravo znače ta tri slova? Neki vjeruju da je BIM samo 3D prikaz zgrade ili objekta, odnosno 3D model s informacijama o zgradi („Building Information Model“), ali u tome postoji mnogo više. Pojam BIM može se odnositi na upravljanje informacijama građevine („Building Information Management“), što je zapravo povezano s informacijskim modeliranjem građevine („Building Information Modeling“). Rasprave o BIM-u imaju tendenciju da se odnose na praktičnu primjenu 3D modela za razne svrhe. Ono što je bitno razumjet jest da  BIM nije softver ili neka softverska platforma – to su procesi i tehnologije. Prema tome, BIM je:

 •  Building Information Model
 •  Building Information Modeling
 •  Building Information Management

2. 4D, 5D, 6D i 7D

Dosadašnja praksa učvrstila je spoznaju i sistem rada u 2D CAD projektiranju. S tehnološkim razvojem, CAD se razvio i u novoj dimenziji te je stvoren 3D CAD. Daljnji napredak tehnologije zamijenio je CAD tehnologiju BIM tehnologijom, čija je baza 3D model na koji se vežu i razvijaju dodatne dimenzije, poput vremena (4D), troškova (5D), održivosti i potrošnje energije (6D) te upravljanja i održavanja objekta (7D).

3. BIM STANDARD

BIM standard je standard kojim se usmjerava postupak implementacije BIM-a na građevinskim projektima i organizacijama. Kao i tradicionalni CAD standardi, BIM se standardi koriste kao podrška u stvaranju i dijeljenju BIM modela. Standardi mogu utjecati na produktivnost i omogućiti održivost cjelokupne BIM implementacije na dvije razine: nacionalnoj i organizacijskoj/individualnoj. Drugim riječima, standardi se mogu razviti na nacionalnom nivou i time predstavljati smjernice za rad na BIM projektima u javnim i privatnim organizacijama; ali i na nivou same organizacije, pomoću kojih se BIM pristupom uokviruje proces rada same organizacije, njena kultura poslovanja i pristup projektima. Zemlje koje su implementirale BIM na nacionalnom nivou, odnosno u sklopu svoje regulative, razvile su nacionalne BIM standarde. Jedni od najpoznatijih su američki i britanski nacionalni BIM standard. U Republici Hrvatskoj trenutno ne postoji nacionalan BIM standard, ali na tržištu, u organizacijama koje su u fazi usvajanja BIM-a, zadnje tri godine implementira se Intelika BIM standard na platformi programa Autodesk Revit, te trenutno predstavlja jedini BIM standard na hrvatskom tržištu.

4. BIM EXECUTION PLAN (BEP)

BEP (eng.“BIM Exectuion Plan“) predstavlja plan izvršenja, pomoću kojeg se upravlja s isporukama BIM projekta. Plan se izrađuje za faze prije ugovaranja – kao odgovor natječajnim procesima, odnosno tzv. specifikaciji potreba naručitelja (eng.“Employer’s Information Requirements“); te za fazu nakon ugovaranja gdje su detaljno opisane isporuke, organizacijske strukture i procesni koraci, BIM koristi, komunikacijski kanali; softverske platforme, verzije i formati u kojima se predaju specifični dijelovi projekta; autorska prava te mnoge druge informacije ključne za učinkovito upravljanje i rad na projektu. Danas postoje mnogi predlošci BIM plana izvršenja, a u Hrvatskoj je trenutno aktualan jedan, izrađen od Intelike d.o.o.

 

5. CIC BIM PROTOKOL

Protokol je izrađen od strane britanskog koncila za građevinsku industriju („Construction Industry Council“) prema zahtjevima britanske vlade, a identificira BIM modele koje članovi projektnog tima moraju proizvest te definira specifične dužnosti, obveze i pridružena ograničenja na korištenju modela. Također, protokol mogu koristiti i klijenti pri zahtijevanju specifičnog načina rada – kao npr. usvajanje standardne konvencije imenovanja. Detaljnije možete proučiti u ovom pdf-u.

6. DETEKCIJA KOLIZIJA / ANALIZA SUDARA („CLASH DETECTION“)

Analiza sudara elemenata projekata jedna je od najvažnijih funkcija i prednosti BIM tehnologije, pomoću koje se koordinira projektna dokumentacija svih disciplina u projektu te se identificiraju sudari i potencijalne pogreške projekata. Analizom se umanjuju pogreške nastale ljudskim i softverskim faktorom prilikom projektiranja te se pruža uvid u konačno stanje i poziciju elementa objekta. Samom redukcijom pogreški na projektu, posljedično se omogućuje smanjenje troškova i vantroškovničkih stavki.

7. COMMON DATA ENVIROMENT (CDE)

Upravljanje zajedničkim okruženjem podataka (eng. „Common Data Environment Management”) – obuhvaća procese koji omogućuju stvaranje okoline podataka i strukture informacija, njihovo održavanje, stvaranje procesa i standarda za informacijske modele, upravljanje modelima i procesima, validiranje te usklađivanje sa zahtjevima investitora/klijenta. CDE je zapravo centralni informacijski repozitorij kojem mogu pristupiti različiti dionici projekta. Mjesto na „Cloud-u“ jedno je od popularnih metoda pružanja CDE-a. Opseg i zahtjeve zajedničkog okruženja podataka (CDE) propisani su u standardima, a jedan od uvaženih je PAS 1192-2 (Vidi točku 20.)

8. CONSTRUCTION OPERATIONS BUILDING INFORMATION EXCHANGE (COBie)

COBie (eng. „Construction Operations Building Information Exchange”) je organizacijska shema podataka koja pomaže u definiranju informacija o postojećem, odnosno novom objektu. U toku građevinskog projekta, puni se COBie tablica s referentnim podacima o objektu, te se na taj način dobiva baza informacija u Excel formatu koja se predaja investitoru na daljnje  korištenje. Izvor: bimtaskgroup.org

9. DATA EXCHANGE SPECIFICATION

Specifikacija za elektroničke formate datoteka koji se koriste za razmjenu digitalnih podataka između različitih BIM softverskih aplikacija i tako olakšava međusobna interoperabilnost. Primjeri uključuju IFC i COBie (Vidi točke 8. i 11.)

10. FEDERATED MODEL

Riječ je o kombiniranom BIM modelu koji je nastao povezivanjem i/ili importiranjem nekoliko različitih modela u jedan. Npr. arhitekt u svoj model učitava model vodovoda i kanalizacije. Ova vrsta BIM modela dio je BIM razvojne faze Level 2 u kojoj svi suradnici rade na modelima, koji nisu nužno isti, a komunikacija i kolaboracija između njih ističe se upotrebom univerzalnog i otvorenog formata (npr.IFC).

11. INDUSTRY FOUNDATION CLASS (IFC)

IFC je objektno orijentiran, otvoren, nezavisan i međunarodno priznat format koji omogućava razmjenu informacija između suradnika koji koriste različite softverske platforme. Razvijen je od strane „buildingSMART“, globalne organizacije koja je specijalizirana za otvorene standarde za BIM. IFC daje informaciju o geometriji modela, ali i dodatne podatke ugrađene matičnom aplikacijom u BIM model.
Detaljnije pročitajte na stranici buildingSmart

12. INFORMATION DELIVERY MANUAL (IDM)

Kako bi BIM bio što učinkovitiji, informacije moraju biti:

 1. Dostupne kada su potrebne
 2. Zadovoljavati kvalitetu

Navedeni zahtjevi mogu se ostvariti korištenjem „Information Delivery Manual“, vodiča, koji identificira različite građevinske procese i informacije potrebne za svaku fazu. IDM također je razvijen od strane „buildingSMART“ kao jedan od tri faktora interoperabilnosti modela i BIM procesa (ostala dva čine IFC-spomenut u točki 11 i IFD – otvorena, zajednička, međunarodna knjižnica terminologije koja podržava objektno-orijentiranu razmjenu informacija). ISO standard 29481-1 specificira metodologiju za format IDM-a. (Vidi točku 20.)
Detaljnije pročitajte na stranici buildingSmart.

13. BIM MANAGER

BIM menadžeri (eng.“BIM Manager“) nova su profesija na tržištu, koja se razvila s potrebama BIM projekta, osobito u smislu očuvanja i povećanja efikasnosti komunikacije i kolaboracije između suradnika na projektu. BIM Menadžeri imaju važnu ulogu u radu s građevinskim projektima – od procjene troškova i vremena potrebnog za implementaciju BIM-a, prepoznavanja potreba za korištenjem specifičnih BIM softvera, pa do ostvarivanja zadovoljstva klijenata. Na praktičnoj razini, BIM menadžeri su čuvari odgovorni za inovacije koje će se desiti unutar njihove organizacije i u suradnji s drugim projektnim timovima. BIM Menadžeri se na projektu formiraju s obzirom na specifične faze i organizacije iz koje dolaze kao sudionik na projektu, npr.kao BIM Menadžeri tima za projektiranje ili BIM menadžeri tima za izvođenje.

Detaljan popis uloga i odgovornosti BIM menadžera pogledajte na : BIM MANAGER.

14. INFORMATION MANAGER

Informacijski Menadžer (eng.“Information Manager“) je u osnovi projektni menadžer, čija je odgovornost upravljanje isporukama objekata korištenjem BIM procedura i metoda.

Protokoli poput Construction Industry Council (CIC) BIM protocol zahtijevaju imenovanje Informacijskog Menadžera za postavljanje i upravljanje zajedničkim okruženjem podataka (CDE – vidi točku 7.). Zajedničko okruženje podataka (CDE) koristi se za prikupljanje, upravljanje i dijeljenje dokumentacije, grafičkih modela i ne-grafičkih podataka između cijelog projektnog tima. Takav sistem olakšava suradnju između članova timova na projektu te pomaže u izbjegavanju projektnih pogreški.

Detaljan popis uloga i odgovornosti pogledajte na stranici „BIM task group“.

15. BIM LEVELS

BIM kao tehnologija ima svoj razvojni proces koji se sastoji od četiri ključne faze, rangirane 0-3:

 • Level 0 – Predstavlja fazu prije BIM-a. Fazu u kojoj jedini način rada bio 2D CAD, a komunikacija između sudionika na projektu odvijala se u papirnatim ili elektroničkim putem, odnosno njihovom kombinacijom.
 • Level 1 – faza je u kojoj se miješa 3D i 2D način rada, prvenstveno iz potrebe korištenja 2D CAD-a za pripremu tehničke dokumentacije, odnosno ishođenje dozvola. Između projektnih disciplina ne postoji kolaboracija, odnosno svaka disciplina proizvodi, objavljuje i održava svoje podatke.
 • Level 2 – faza u kojoj je istaknuta kolaboracija između različitih disciplina na projektu. Sudionici rade i koriste 3D modela, pri čemu ne rade nužno na jednom modelu, nego individualno svatko na svojem. Za komunikaciju i kolaboraciju koriste zajednički, otvoren, nezavisan format datoteke (npr. IFC format). Na međunarodnom tržištu ovo je trenutno najviše implementirana razina, te se za istu izrađuju smjernice i standardi rada.
 • Level 3 – predstavlja integrirani rad svih disciplina korištenjem jednog, zajedničkog projektnog modela koji se nalazi u zajedničkom informacijskom okruženju (CDE). Svi sudionici mogu pristupiti projektnom modelu i uređivati isti model, čime se uklanja rizik od konflikata informacija. Ova faza i ovaj sistem rada u literaturi poznat je kao „Open BIM“.

16. LEVEL OF DETAIL, LEVEL OF INFORMATION

Razina detalja (eng.„Level of Detail“) predstavlja opis grafičkog sadržaja elementa, odnosno modela za fazu za koju se projekt izrađuje. „Level of Information“ je opis ne-grafičkog sadržaja elementa, odnosno modela za svaku fazu projekta. BS 8541 standard definira sljedeće razine detalja za BIM objekata kao što su:

 • Schematic – Idejno rješenje
 • Concept – Glavno rješenje
 • Defined – Izvedbeno rješenje
 • Rendered

BIM aplikacije danas u sebi uglavnom posjeduju funkciju definiranja razine detalja prikaza modela. Na primjer, u softveru Autodesk Revit „Level of Detail“ definiran je sljedećim kategorijama:

 • Course / Idejni
 • Medium / Glavni
 • Fine / Izvedbeni

18. LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA)

Procjena životnog ciklusa (eng.“Life Cycle Assessment“- LCA), također poznata kao analiza životnog ciklusa objekta) je cjeloživotna analiza utjecaja na okoliš izgrađenog objekta u smislu materijala i energije. Korištena energija i materijali, zajedno s otpadom i štetnim tvarima nastalim kao posljedica djelovanja objekta analizirani su za cjeloživotni ciklus objekta. Rezultat predstavlja opterećenje na okoliš. ISO 14040 definira metodologiju za LCA.

19. OPEN BIM

Otvoreni BIM (eng.“Open BIM“) je open-source pristup za kolaborativno projektiranje, izvođenje i upravljanje građevinom, temeljen na otvorenim standardima. Otvoreni BIM je inicijativa nekoliko vodećih proizvođača softvera koji koriste buildingSMART model podataka, a koji uključuje podatke o normi ISO 16739 (preko formata IFC datoteke, vidi točku 11.), uvjete prema ISO 12006-3 (pomoću IFD, koji mapira različite tehničke uvjete koji imaju isto značenje, vidi točku 12) i procesa prema ISO 29481-1 (IDM, vidi točku 12.).

20. MEĐUNARODNI STANDARDI ZA BIM

 • ISO 29481-1:2016 Building information modelling — Information delivery manual — Part 1: Methodology and format
 • ISO 29481-2:2012 Building information models – Information delivery manual – Part 2: Interaction framework
 • ISO/TS 12911:2012 Framework for building information modelling (BIM) guidance
 • ISO 16354:2013 Guidelines for knowledge libraries and object libraries
 • ISO 16739:2013 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries
 • PAS 1192-2:2013 Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects using building information modelling
 • PAS 1192:3:2014 Specification for information management for the operational phase of assets using building information modelling
 • PAS 1192-5:2015 Specification for security-minded building information modelling, digital built environments and smart asset management
 • BS 8541-2:2011 Library objects for architecture, engineering and construction
 • BS 1192-4 documents best practice for the implementation of COBie
 • CIC BIM Protocol
 • CIC Outline Scope of Services for the Role of Information Management 2013
 • CPIx Protocols

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST