Search
AUTODESK

Autodesk® AutoCAD Civil 3D® softver je koji omogućuje bržu isporuku visoko kvalitetne projektne dokumentacije u niskogradnji, geodeziji i urbanizmu. Alati softvera podržavaju BIM procese i pomažu smanjiti vrijeme potrebno za projektiranje, analize i naknadne izmjene unutar projekta. Rezultat toga je da možete sagledati više „što-ako” scenarija i optimizirati izradu projektne dokumentacije.

Civil 3D nudi mogućnost izvlačenja količine materijala iz modela koridora, zadavanje materijale za stupove javne rasvjete, materijale potrebne za uređenje krajolika i slično. Omogućuje kreiranje izvještaja ili korištenje Ugrađenih cjenika kako bi se generirali dokumenti se gotovim ponudama.

Proračuni iskopa, analize količine materijala također su sastavni dio ovog alata.
AutoCAD Civil 3D omogućuje brže i kvalitetnije projektiranje, analiziranje i kreiranje projektne dokumentacije. Alat nudi: obradu geodetskih podataka; kreiranje situacija; trodimenzionalni teren; niveliranje terena; topologiju zemljišnih čestica; prometne koridore; automatsko modeliranje križanja; postavljanje trase na osnovu zadanih kriterija; odvodnje i dr

Koristeći AutoCAD Civil 3D, radi se unutar istog dosljednog i ažurnog modela čime je osigurana bolja koordiniranost tima kroz cijeli projekt, od geodetskih mjerenja do završne projektne dokumentacije

 

Pogledajte demo video

Strukovno područje

Modeliranje površina
Teren i geodezija
Modeliranje koridora
Oborinske vode i odvodnja
Plan proizvodnje i dokumentacije
Kolaboracija
GIS integracija

Sistemske potrebe softvera (System Requirements)

AUTOCAD CIVIL 3D® SYSTEM REQUIREMENTS ...

AutoCAD Civil 3D® i GIS integracija

Autodesk® AutoCAD Civil 3D® pruža mogućnost rada s podacima ArcGIS-a izravno u Civil 3D projektnom okruženju te osigurava projektnom timu održavanje pristupa najnovijim informacijama o projektu.

AutoCAD Civil 3D® i projektiranje cesta

AutoCAD Civil 3D® namjenskim alatima za projektiranje cesta, autoputova i raskrižja omogućuje izradu dinamičkih modela projekata, gdje svaka promjena jednog dijela modela automatski regenerira cijeli model i ažurira dijelove na koje je promjena utjecala.

Namijenjen je za izradu:

 • prometnih elaborata analize prometnica, nesignaliziranih i/ili semaforiziranih raskrižja za potrebe studija utjecaja na okoliš, prometne opravdanosti i/ili zahtjeva prostorno-planske dokumentacije
 • prometna rješenja za biciklistički i pješački promet
 • prometna rješenja stupova javne rasvjete, te turističke signalizacije
 • prometna rješenja cikloturističkih ruta
 • prometnih elaborata analize prometnica u zoni trgovačkih objekata, industrijskih postrojenja, hotela i turističkih naselja
 • prometnih elaborata analize autobusnih kolodvora
 • izrada Programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu. Odlikuje ga lakši način unosa ili izrade terena na koji polažemo neku dionicu ceste, izrada horizontalnog i vertikalnog toka trase, poprečnih presjeka posebno u području raskrižja, dijagrami vitoperenja, koridora, rješavanje same nivelacije raskrižja i kružnih tokova, te automatska izrada dokumentacije.

Odlikuje ga lakši način unosa ili izrade terena na koji polažemo neku dionicu ceste, izrada horizontalnog i vertikalnog toka trase, poprečnih presjeka posebno u području raskrižja, dijagrami vitoperenja, koridora, rješavanje same nivelacije raskrižja i kružnih tokova, te automatska izrada dokumentacije.

Izmjene, simulacije i analize na postojećem 3D modelu ceste su vrlo jednostavne i brze (npr. pristupne ceste, proširenja, promjene u 3D modelu terena, promjene raskrižja), omogućavajući analiziranje više potencijalnih rješenja i odabir najboljeg sukladno lokalnim standardima.
Uporabom dodatnih alata sinkroniziranih s AutoCAD Civil 3D, mogu se raditi detaljne analize prometa (Vehicle tracking), vizualizacije i prezentacije (Infraworks & Nawisworks), građevinski projekti (Revit) ili napredna programiranja (Dynamo).
Uz vizualizaciju projekata pomoću Civil 3D-a, projekti se mogu izvesti u .kmz format. Na taj način projekti se mogu vizualizirati pomoću Google Earth aplikacije.

AutoCAD Civil 3D® i projektiranje željeznica

Projektiranje novih kao i rekonstrukcije i obnove postojećih pruga jednostavne su uz AutoCAD Civil 3D®.
Moćan engine omogućuje velik raspon projektiranja – od jednostavnih sa osnovnim elementima pruge, tlocrtom i uzdužnim presjekom pruge do vrlo velikih projekata – i do 1000 km s više uzdužnih osi, uzdužnih profila i tisućama poprečnih presjeka, izračunima duljine trase, nagiba, i količine iskopa na cijeloj dionici pruge.

Sprega s digitalnim modelom terena i analize omogućuju značajne uštede i odabir najpovoljnijeg dizajna trase obzirom na količine iskopa na cijeloj dionici pruge.

Alat omogućava stvaranje paralelnih linija koje predstavljaju tračnice, modificiranje tipova profila, parametara tračnica, željezničke pruge se kreiraju zajedničkim stanicama na temelju određene tolerancije ili intervala, što se prilagođava u izmjenama geometrije i profila tračnica. Podatke željezničkih kolodvora moguće je izvesti radi provjere i korištenja u drugim aplikacijama.
Civil nudi poseban dizajn tračnica, skretnica, sklopki koje povezuju paralelno poravnavanje na temelju standardiziranih vrsta skretnica koje se mogu uređivati, dopunjavati ili brisati, modeliranje 3D kolosjeka sa dizajnom za sklopke, platforme, proračune za rubove platformi koji prolazi kolosjekom, automatizacija dizajna kojom se vizualno programiranje koristi za generiranje skripti koje automatiziraju ponavljajuće, složene zadatke kao što su elektrifikacija, signalizacija, te drugi elementi sustava.

AutoCAD Civil 3D® uz uporabu drugih alata iz AEC kolekcije omogućuje kompletno integriranu pripremu projektne dokumentacije (studija, idejnih i glavnih projekata) željezničke infrastrukture, koja uključuje područja:

 • Građevina:
  • niskogradnja – projekti željezničkih pruga, čvorišta, putničkih, teretnih, kontejnerskih i ranžirnih kolodvora, remonti pruga svih kategorija, projekti cesta, manipulativnih i parkirališnih površina
  • konstrukcije – projekti svih pratećih pružnih objekata, sanacije i novi projekti željezničkih i cestovnih mostova, klasifikacija postojećih objekata, obnova i ojačanje postojećih konstrukcija, ojačanja i sanacija klizišta, konstrukcije nadstrešnica, pothodnika, nathodnika, zgrada, itd.
 • Geodezija – projekti postojećih stanja i izrada podloga kolosijeka, cesta, objekata, uređaja, vodova, podzemnih objekata, elaborati iskolčenja,
 • Prometna tehnologija– projekti prometne tehnologije u željezničkom i cestovnom prometu, organizacija, proračuni, prognoze i tehnologija prometa, prometno – tehnološke analize,
 • Arhitektura i urbanizam– novi i postojeći objekti u željezničkim kolodvorima i stajalištima, kolodvorske zgrade, zgrade željezničko industrijskih postrojenja, arhitektonsko urbanistička rješenja kolodvora i stajališta, uključujući perone, nadstrešnice, pothodnike, nathodnike, pristupne površine i trgove, sve obuhvaćeno urbanom opremom, interijerima i hortikulturom i dr.
 • Elektroenergetski infrastrukturni podsustav– Projekti stabilnih postrojenja za napajanje električne vuče, kontaktne mreže, napojni dalekovodi, EVP, PS i daljinsko upravljanje, trafostanice, elektroagregatska postrojenja, vanjska rasvjete i dr.

AutoCAD Civil 3D® i projektiranje terena

Projektiranje 3D modela terena (DTM) osnovna je karakteristika AutoCAD Civil 3D.

Koristi se u svim projektima niskogradnje. 3D model terena generira se kreiranjem površina iz raznih 3D izvora podataka, npr. uvoz i izvoz točaka u ASCII, MDB i LandXML formatima, iz geodetskih podloga, unosom podataka snimljenih geodetskim mjernim instrumentom, Point Cloude snimaka, ili čak satelitskih snimaka s on-line platformi kao što je Google Earth.

S tako preciznim 3D modelom terena omogućena je vrlo detaljna analiza i proračun količine i troškova materijala, analize kontura, nagiba, slivova i visina, proračun zemljanih radova i dinamičko osvježenje analiza nakon izmjena modela.

U fazi realizacije projekta do izražaja dolaze dodatne mogućnosti AutoCAD Civil 3D-a u pogledu izvlačenja podataka iz projekta i njihova uporaba u nadzoru i geodetskim poslovima koristeći LandXML okruženje, koje omogućuje iskorištavanje objekata stvorenih u drugim softverskim paketima bez gubitka podataka.

Model snimljenog (izvedenog) stanja je u svakom trenutku moguće usporediti sa projektiranim i na taj način vršiti permanentno praćenje i kontrolu izvođenja radova.

Civil 3D podržava VBA, Visual LISP i .NET i Dynamo programski jezik koji omogućava rješavanje specifičnih situacija. Uz sve mogućnosti inteligentnih objekata, treba napomenuti da uz Civil 3D dolazi i puna funkcionalnost Autodesk Map 3D sa svim mogućnostima, što ga čini vrlo moćnim alatom za geodetske stručnjake.

AutoCAD Civil 3D® i projektiranje infrastrukturnih i komunalnih vodova

Projektiranje infrastrukturnih i komunalnih vodova izvodi se u obliku dinamičkih i interaktivnih mreža, što na osnovu digitalnog modela terena omogućuje proračun, analizu, dimenzioniranje i simulaciju sustava.

Obuhvaćeni su sistemi otpadnih voda, kanalizacijske i vodovodne mreže, instalacije plina, struje ili kablovske instalacije telefona/optike, a sve je bazirano na parametarskom okruženju, što donosi točnost, brzinu, fleksibilnost, kontinuirano praćenje svih promjena i automatsku izradu projektne dokumentacije.
Razmjena podataka i BIM koncept omogućava učinkovito dijeljenje i obradu podataka za dinamičke izmjene na cijevima / vodovima i strukturama sukladno analizama

Neke od funkcionalnosti su: Uvoz podataka iz baza, dopune cijevne mreže raznim korisničkim podacima, izrada parcela iz GIS podatka, uređivanje, analiza i dodavanje informacija o parcelama u uzdužne profile cijevne mreže i parcela u LandXML, izračun volumena iskopa, primjena 3D stila na cijevnu mrežu, izrada 3D rova, dodavanje korisničkih podataka, plotanje uzdužnih profila, povezivanje pdf dokumenata s uzdužnim profilima s elementima i izvoz cijevne mreže i rova u Autodesk Navisworks za analizu sudara i vizualizaciju samo su dio mogućnosti. Sve to omogućava izradu praktično neograničenog broja varijanti rješenja, uz minimalan utrošak vremena. Npr. u ranoj fazi projektiranja analiza potencijalne trase infrastrukturnog voda kako bi se izbjegle prepreke, npr. postojeći ili budući vodovi, prometnice, putni jarci i privatne parcele.

Stilovi prikaza su vrlo bitan dio Civil 3D-a i prisutni su u svim podgrupama. Njima se određuje na koji način će se određeni objekti prikazati. Oni određuju sloj (engl. layer), boju (engl. color), debljinu linije (engl. lineweight), tip linije (engl. linetype), lokaciju, veličinu, standard, izgled i drugo.

AutoCAD Civil 3D® i projektiranje vodotokova i hidroregulacije

AutoCAD Civil 3D omogućuje projektiranje vodotokova i slivnih voda za zaštitu od poplava i erozije. Analizom oluja i sanitarnih podataka te gravitacijskom analizom projektantima nudi veću kontrolu i više mogućnosti unošenjem dinamičkih promjena.

BIM-GIS podacima i vizualizacijom potencijalnih poplava utječe se na smanjenje rizika i pogreški ili propusta u projektima, kao i kvalitetu projekata zaštite od poplava, te spašavanje ljudskih života i imovine.

Multidisciplinarnost alata omogućuje i projektiranje sustava odvodnje i/ili navodnjavanja, nasipa i kanala, projekti rezervoara i sustava navodnjavanja za male poljoprivredne površine pa sve do projekata hidrocentrala i pomorskih infrastruktura (marina i luka).

Napredni alati koji se koriste za proračune hidroregulacije površinskih i podzemnih voda (drenaže, jarci, rigoli), a time i učinkovitu zaštitu od klizišta i odrona.

TEHNOLOGIJA, ZNANJE, USPJEŠNOST