Revit 2022

viber image 2021-04-13 15-35-38

 

Svake godine početkom travnja izlazi nova verzija Autodesk-ovog programa Revit. Ove godine izašla je verzija Revit 2022, a koja su poboljšanja i nove značajke dodane ovoj verziji, pročitajte u nastavku teksta.

Poboljšanje produktivnosti dizajna:

 • Poboljšani zidovi sa opcijom za izradu suženih i nagnutih zidova (zidovi sa slojem promjenjive širine). Moguće je definiranje kuta suženja za unutarnje i vanjske površine, kao i zamjena kuta nagiba na razini instance. Dodana je „Edit Profile” opcija za kose zidove. Širina zida se može mjeriti na vrhu, dnu ili podnožju zida.

rev1

 • Bolji fotorealistični renderi sa RPC poboljšanjima, prikaz kompleksnih geometrija, fizičkih materijala i rasvjete. Proširena je RCP biblioteka, a ‘Billboard’ mod orijentira RPC-jeve prema kameri.

rev2

 

 • Brže donošenje analiziranih odluka pomoću generativnog dizajna sa novim tipovima primjera studija. Dodano je spremanje "default" postavki i „Drop-down” inputi

rev3

 • Automatizirana udaljenost i fizička separacija u „Route Analysis”. Moguća vizualizacija više načina kretanja stanara u prostoru, korištenje „One-Way” indikatora za ograničenje smjera kretanja, te postavljanje elemenata sa ugrađenim servisnim zonama

rev4

 • Poboljšano modeliranje mostova i cesta, kao i poprečnih presjeka infrastrukturnih elemenata. Poprečnim presjecima je moguće dodati prefikse i sufikse imena, koristiti „True Start” i „End Stations” u Revit API-u, te "Flip" kontrolu oznake.

rev5

 • Promjena naziva "shared site" lokacije u bilo kojem predlošku. Jasno nazvan „survey point” kako bi se izbjegla greška. Podržava svih 151 ENU predložaka za sve zemlje.

rev6

 • Revit pruža više fleksibilnosti u radu sa fabrikacijskim dijelovima kroz poboljšanu pretvorbu projekta u fabrikacijske nacrte, poboljšano modeliranje i ponašanje „Reload Configuration” opcije

rev7

 • Analiza tereta i psihrometrijski izvještaji direktno unutar Revita. Pregledavanje rezultata u novom izvještaju i omogućenje „Room” ili „Space” opcije za analizu sistema.

rev8

 • Nove kategorije za opremu i elemente objekta, uz svrstavanje „generic” modela u pojedine kategorije za kontrolu vidljivosti, te proširen popis kategorija za više kategorijske tablice i iskaze materijala.

rev9

 • Micanje ili brisanje pojedinih šipki u armaturnim setovima, mrežama ili sistemima rubnih vilica, uz zadržavanje logike seta, te mogućnost izmjene više setova u isto vrijeme.
 • Novi armaturni parametar stvarnog promjera šipke “Model Bar Diameter” za izbjegavanje sudara u betonskim elementima koji sadrže šipke velikih promjera

rev10

 • Postavljanje armature alatom „By Two Points” koji smanjuje broj koraka za crtanje šipki.
 • Odabir oblika („Shape Code”) za slobodno cratnu armaturu, uz očuvanje armaturne definicije.

rev11

 • Poboljšano zumiranje i pomicanje u 2D pogledu i „Fine” razini detalja, te brža regeneracija pogleda koji sadrže armaturu.
 • Postavke amrature zadržavaju svoje vrijednosti prilikom resetiranja postavljanja armature.

rev12

 • Povezivanje čeličnih veza sa veličinama profila pomoću „Dynamo Playera”. Ispravni tipovi su ubačeni sukladno opsegu primjenjivosti.

rev13

 • Poboljšano sortiranje kategorijskih listi uz konzistentno alfabetno sortiranje za postavke tablica i iskaza materijala.
 • Preciznije i učinkovitije upravljanje parametrima kroz pretraživanje parametara po imenu, filtriranje parametara po postavkama i korištenje "Tooltipa".
 • Brži pronalazak prave familije. Dodani novi gumbi za navigiranje sekvence, a faseti sekvencijalnog pretraživanja prikazuju svaki kriterij dodan u pretragu.

rev14

 • Spremanje „Modify Tools” postavki između raznih projekata
 • Otvaranje zadnjeg korištenog prozora u „Material Browseru”
 • Poboljšanje preformansi učitavanja „Revit Home” prozora
 • Promjena veličine prozora kod: Transfer Project Standards, Sync with Central (sa komentarima), Purge Unused, Wall Sweeps, Warnings, Edit Multiline Text, View Filter Panels

Interoperabilnost

 • Ugrađeni 2D PDF Export, uz postavljanje pravila za imenovanje PDF-a u opcijama izvoza i automatsko generiranje imena PDF datoteka, te automatsko detektiranje izlazne veličine i orijentacije

rev15

 • Povezivanje sa Rhinoceros® (3DM) datotekama kao CAD formata pod karticom Manage Links. Snap na povezanu geometriju u projekcijskim pogledima

rev16

 • Pretvaranje Revit geometrije u FormIt pomoću novog 3D Sketch alata sa zadržavanjem materijala i slojeva i kontroliranje FormIt slojeva sa Visibility/Graphics
 • Uvoz FormIt datoteka (AXM) kao CAD formata sa zadržanim materijalima, slojevima i grupama uz brže preformanse

rev17

 • Poboljšanje rada sa ažuriranim IFC4 certifikatima sa postignutim IFC4 izvoznim certifikatom za arhitektonske i konstukcijske referentne prikaze, te boljom podrškom za IFC4 Geographic Coordinate Reference Information

rev18

 • Poboljšana komunikacija Revit-a i Inventor-a kroz povezivanje Inventor Assemblies kao Revit modela, imenovanje Reference Geometry i trajne oznake za DirectShapes

rev19

 • Dijeljenje 2D pogleda i papira iz Revit pogleda sa ostalim sudionicima u projektu. Pregled, komentari i označavanje pogleda u web pregledniku, a pregledavanje i odgovaranje na komentare i oznake moguće direktno u Revitu
 • Otvaranje Cloud Model-a iz File Menu-a, objedinjeno Cloud Model pokretanje korisničkog sučelja i pristup na Autodesk Docs

rev20

Dokumentacijska efikasnost

 • Omogućena izrada tablica prema Workset-u. Pomoću dodanog Workset parametar je omogućeno filtriranje i izrada tablica prema Workset-u. Workset parametar dostupan u: Material Takeoffs, View lists, Sheet lists i Title Blocks.

rev21

 • Poboljšanje tablica sa Shared parametrima u Key Schedules, filtriranjem tablice prema Family and Type parametru i podjeli tablice na više papira.

rev22

 • Izvod tablica izravno u CSV format za praktičnu razmjenu podataka, te podrška za unos Drone and Total Station datoteka.
 • Stvaranje oznake za više vrijednosti sa prikazom željenog teksta u Properties prozoru kada je selektirano više elemenata sa različitim vrijednostima parametra i prilagođavanjem prikaza vrijednosti

rev23

 • Poboljšanje oznaka dodavanjem rotacije, multi-leader oznake, oznake za "Curtain Wall Mullions"
 • Multi-category oznake za sve kategorije koje se mogu označiti, uz korištenje shared parametara u multi-category oznakama.
 • Re-hosting oznake linkanih elemenata, odnosno oznake u modelu povezane sa linkanim elementima sada pamte ID linkanog elementa, a neučitane ili zastarjele veze automatski će ponovno spojiti oznaka kada se ponovno učitaju.

rev24

 • Mogućnost dodavanja prefiksa ili sufiksa kao parametra tipa, a parametar za primarne ili alternativne jedinice je reorganiziran
 • Poboljšanje numeriranja revizija izradom vlastitih brojčanih nizova, uz zadovoljavanje standarda ISO 19650 i/ili zahtjeve lokalnih standarda. Moguće dodavanje prefiska ili sufiksa za označavanje faze projekta.

rev25

 • Dodavanje oznake za nagib i visinu u točci na rampu u tlocrtima, pročeljima,  presjecima i 3D pogledima uz moguću prilagodbu parametara oznake za usklađivanje sa standardima dokumentacije.

rev26

 • Brza prilagodba tlocrta za prikaz samo nosivih slojeva zida („Wall Core”), pomoću nove „Non-Core Layers” opcije dostupne pod kategorijom Wall u Visibility/Graphics dijalogu. Slojevi zida između „core boundaries” ostaju vidljivi.

rev27

 • Prikaz linija osi u 3D pogledu koristeći "Show Grids" parametar u properties prozoru. Samo osi koje sjeku odabrane etaže se pojavljuju u pogledu. Plohe osi su dostupne su kod predodabira i odabira.

rev28

 • Korištenje faznog parametra u filterima pogleda uz jednostavno pronalaženje i razumijevanje elemenata i njihove faze u modelu. Dva nova pravila za filtriranje: Phase Created i Phase Demolished

rev29

 • Odabir više filtera istovremeno u Visibility/Graphics Overrides za izmjenu, uklanjanje ili podešavanje prioriteta pomicanjem gore ili dolje.
 • Bolja shema boja ("Color Scheme") sa novim zadanim svjetlijim bojama

rev30

 • Zadržavanja orijentacije anotacija u sljedećim kategorijama: Electrical Equipment, Generic Model, Lighting Fixtures, Mechanical Equipment, Plumbing Fixtures, Specialty Equipment.
 • Zadržavanje callout-a kod brisanja osnovnog pogleda sa prebacivanjem između osnovnog pogleda i pogleda koji ga presjecaju, te sakrivanje callout-a u mjerilu većem od veličine pogleda.

rev31

 • Poboljšanje MEP dokumentacije u više područja: Offset oznake, Oznaka nagiba, Oznaka vertikalne cijevi, Poboljšanje prikaza linija, "Nested" familije, Zakvačeni elementi.

rev32

 • Pojednostavljeno postavljanje i upravljanje elektro projektima sa smanjenom potrebnom količinom predložaka, omogućenim automatskim sjenčanjem u tablici panela i jednostavnijim upravljanjem predloškom projekta.

rev33

  Alati za programere

 • Dodano je 67 novih najčešće traženih Dynamo čvorova za Revit dokumentaciju uz širok raspon kategorija: Anotacijske čvorove, čvorove za listove i čvorove za poglede. Dynamo for Revit 2.10 uključen sa Revit 2022

rev34

 • Bolja podrška add-in aplikacija sa pojačanim API-em za: Sketch API, Viewport Label on Sheet API, Color Fill API, Cloud Model Initiate and Link API, API for Mapping Cloud Model with Autodesk Docs URNs, Point Cloud API

rev35